Kwaliteit & veiligheid

Veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu als fundering

Veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu (VGKM of QHSE in het Engels) is de basis van ieder proces, project of procedure. Bovendien wordt iedere medewerker en partner hierbij betrokken zodat iedereen op de hoogte is en er gestreefd wordt naar een optimaal beleid.

Smart & Safe

APK Group vormt Smart en Sustainable Cities. Dit betekent het ontwerpen, realiseren en in stand houden van infrastructuur die het mogelijk maakt dat mensen, goederen, energie, elektriciteit, drink- en afvalwater, gas en data-telecom zich kunnen verplaatsen op een slimme en duurzame manier. De positieve betrokkenheid en ervaring van onze medewerkers samen met een continue aandacht voor kwaliteit en veiligheid aan een solide waardecreatie voor het bedrijf in een sfeer van oplossingsgerichtheid met een streven naar  een maximaal ontzorgen voor onze professionele klanten.

APK Group ziet daarbij een integere en maatschappelijk verantwoorde manier van werken als een deel van haar professionaliteit. Zij is bewust van haar rol in de samenleving en wil als integrator maatschappelijk verantwoord  en ook duurzaam ondernemen. Ons bedrijf dankt zijn professionaliteit vooral aan haar loyale en gekwalificeerde medewerkers die zich inzetten voor de APK Group. Het is voor onze organisatie daarom een belangrijke doelstelling dat onze medewerkers zo vitaal mogelijk hun pensioenleeftijd bereiken zodat ze daar nog lang van kunnen genieten.

Ons preventie- en beschermingsbeleid aangaande veiligheid, gezondheid, kwaliteit en milieu (VGKM) op het werk is een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid. Een beleid wat van ons samen is, waar iedereen iets van mag vinden en waar ruimte ligt om goede ideeën die bijdragen aan bovenstaande doelstelling bespreekbaar te maken. Daarnaast maakt de APK Group permanent gebruik van een dynamisch risicobeheersing systeem om dit beleid nog verder te optimaliseren. Daardoor kunnen incidenten, hinder en mogelijke faalkosten tot een minimum beperkt worden. Dit is een van de beleidspijlers binnen onze groep, omdat hierdoor veroorzaakte kosten voor ons onaanvaardbaar zijn

De directie vraagt daarom nadrukkelijk aan alle collega’s en partners (onder andere onderaannemers, leveranciers, opdrachtgevers, …) om VGKM serieus te nemen, hier gezamenlijk draagvlak voor te creëren en eventuele knelpunten, verbeterideeën of risico’s te melden met als doel het maximaal haalbare te kunnen genieten van ons prachtige werk.

Veiligheid, gezondheid, kwaliteit & milieu is een onderwerp wat altijd in ontwikkeling is. Waar continu hard aan gewerkt wordt om te verbeteren.

De directie draagt ten aller tijden zorg en verantwoordelijkheid voor de veiligheid en gezondheid van het personeel en de bescherming van ons milieu. Dit gaat altijd in samenwerking met de aangewezen preventieadviseur. Hierbij onderscheiden we twee belangrijke succesfactoren:

Samenwerking

Een transparante, open en eerlijke samenwerking tussen alle personeelsleden, onderaannemers, opdrachtgevers en overheidsinstanties.

Goede arbeidsomstandigheden

Gemotiveerde medewerkers waarbij betrokkenheid, professionaliteit en competentieontwikkeling centraal staan. Het management draagt ook zorg voor arbeidsomstandigheden, gelijkheid en sluit elke vorm van intimidatie en/of discriminatie uit.

APK Group schrijft compliancy aan vigerende wet- en regelgeving en klant specifieke eisen voor. Dit betekent dat alle activiteiten ten minste dienen te voldoen aan de wettelijke eisen, voortvloeiend uit de in België van kracht zijnde wetgeving, eisen zoals vastgesteld binnen de VGM Checklist Aannemers en de door de opdrachtgevers kenbaar gemaakte eisen maar ook aan de interne gedragscode die binnen APK Group van toepassing is. Hierbij wordt gestreefd naar het voorkomen van persoonlijk letsel, materiele- en milieuschade en zoals eerder genoemd het continu verbeteren van prestaties op het gebied van VGKM.

Binnen de APK Group wordt het risicobeheersing systeem meetbaar gemaakt door risico KPI’s te benoemen en structureel te meten en evalueren. Hierbij zijn de volgende parameters vastgesteld:

  • Kwaliteit (Q)
  • Veiligheid (V)
  • Uitbatingschade (SU)
  • Voertuigschade (SV)
  • Imago, hinder welzijn van het milieu (X)