DUURZAAMHEID & CO2

APK Group voor onze planeet

Duurzaamheid en klimaatverandering worden steeds belangrijker in onze samenleving. Een onderwerp dat steeds aan belang wint op kleine schaal, maar ook op mondiaal niveau. Ook APK Group zet zich hiervoor structureel in.

CO2-prestatieladder

In 2016 is de samenwerking tussen APK Nederland en Smarttrackers tot stand gekomen. Hiermee kunnen we onze CO2-uitstoot in de gaten houden door een CO2-voetafdruk te maken. Daarnaast zorgen we ervoor dat we het energiebeleid, de voetafdruk en de reductiedoelstellingen zowel intern als extern halfjaarlijks communiceren. Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie heeft ervoor gezorgd dat wij voldoen aan de eisen die SKAO/CO2-Performanceladder stelt. Hiermee staan we met niveau 5 op de prestatieladder.

Duurzaamheid krijgt een steeds belangrijkere positie in het beleid van de APK Group. Duurzaamheid in ondernemen gebeurt in verschillende onderdelen van APK Group onder meer met betrekking tot de inkoop van middelen, maar ook in de aanwerving, ontwikkeling en opleiding van medewerkers tot bijdragen aan het milieu door bijvoorbeeld minder CO2 uit te stoten. Jaarlijks wordt er een verslag omtrent het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen binnen APK Group opgemaakt waarbij ook duurzaamheid aan bod komt.

Een deel van APK Group heeft zich gecommitteerd aan aanvullende eisen vanuit de ISO14001. In dat kader zullen jaarlijks milieudoelstellingen worden opgesteld en opgenomen in de VGKM doelstellingen met als doel een zo klein mogelijke milieu-impact te veroorzaken.

De effectiviteit van dit beleid zal jaarlijks worden geëvalueerd, verslaglegging hiervan vindt plaats in de managementreview. Op basis van dit verslag zullen jaarlijks VGKM doelstellingen worden geïntroduceerd, uitgevoerd en tussentijds worden geëvalueerd om tijdige bijsturing mogelijk te maken.

Inzicht

We gaan bij APK Nederland ons eigen energieverbruik omrekenen naar CO2-emissies om meer inzicht te krijgen in onze uitstoot per energiestroom. De voetafdruk wordt elk half jaar opnieuw berekend.

Reductie

Reductiedoelstellingen worden opgesteld om de uitstoot daadwerkelijk te verminderen. Om deze doelstelling te realiseren wordt de effectiviteit van de geïntroduceerde maatregelen ieder half jaar beoordeeld.

Communicatie

Ieder half jaar wordt het energie-reductiebeleid publiekelijk gecommuniceerd om tot inzicht, reductie en participatie te komen.

Participatie

APK Group neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2-uitstoot. Op dit moment is dat het initiatief Nederland CO2.