Algemene Voorwaarden

Artikel 1.

Uitsluitend deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de contractuele verhouding tussen één van de juridische entiteiten opgenomen in Bijlage 1 (de «Vennootschap”), enerzijds, en de klant (de «Klant»), anderzijds, behoudens wanneer schriftelijk anderszins werd overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering en meer in het algemeen op alle door de Vennootschap gecommercialiseerde diensten en producten. De Klant erkent dat zij zal verzaken aan haar eigen algemene en/of bijzondere voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op onze website (www.apkgroup.eu/nl/algemene-voorwaarden) en zijn aldaar te allen tijde raadpleegbaar.

 

Artikel 2.

Een offerte van de Vennootschap is geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen, geldt louter ter informatie en is niet-bindend in hoofde van de Vennootschap.

De Vennootschap behoudt zich dan ook het recht voor om de prijzen te herzien in het licht van de evolutie van kosten die een invloed kunnen hebben op de prijs. De prijs overeengekomen voor een bepaalde bestelling bindt de Vennootschap ook niet voor daaropvolgende bestellingen door de Klant.

 

Artikel 3.

De overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant komt onder toepassing van de Algemene voorwaarden tot stand op de zetel van de Vennootschap zodra de Klant een ondertekend afschrift van de offerte of de bestelbon heeft bezorgd aan de Vennootschap binnen de geldigheidstermijn van de offerte of de bestelbon.

De overeenkomst en de Algemene Voorwaarden worden vermoed stilzwijgend tot stand te zijn gekomen indien de Vennootschap begin van uitvoering heeft gegeven aan de door de Klant gevraagde werken en/of diensten, zonder dat deze geprotesteerd werden door de Klant.

 

Artikel 4.

De prijzen vermeld in de offerte worden bepaald overeenkomstig de op het ogenblik van de bestelling geldende tarieven en zijn opgesteld op basis van de prijs van grondstoffen, lonen, lasten, vervoer en andere kosten in voege op het ogenblik van het opstellen ervan.

 

Artikel 5.

In geval van een annulering van een bestelling, zal de Klant automatisch en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan de Vennootschap ten bedrage van 50% van de waarde van de geannuleerde bestelling, onverminderd het recht van de Vennootschap om haar werkelijke schade te bewijzen.

 

Artikel 6.

De werkzaamheden worden door de Vennootschap uitgevoerd volgens de aannemingsdocumenten.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de aannemingsdocumenten zal de voorrang gelden in deze volgorde:

 • (i) de overeenkomst en de algemene voorwaarden van de Vennootschap,
 • (ii) de plannen,
 • (iii) het bijzonder bestek en
 • (iv) de meetstaat.

 

Artikel 7.

Indien de Klant wijzigingen aan een bestelling zou verzoeken en/of bijkomende werken zou bestellen, moet zulks schriftelijk gebeuren door de Klant of door een bevoegde derde.

Indien de Klant de meerwerken niet schriftelijk zou hebben besteld, is de Vennootschap niet verplicht om deze werkzaamheden uit te voeren. Alle werkzaamheden die de Vennootschap zou uitvoeren en die niet in de offerte of de meetstaat zouden worden vermeld, worden automatisch beschouwd als meerwerken en dienen door de Klant te worden vergoed.

Ook in geval van een absoluut forfait mogen de gewijzigde en/of bijkomende werken dewelke besteld zijn door de Klant of een bevoegde derde, alsook de prijs door de Vennootschap worden bewezen met alle middelen van recht, inbegrepen de eventuele orderbevestiging van de Vennootschap.

 

Artikel 8.

Behoudens wanneer de Vennootschap en de Klant anders zouden overeengekomen, is de belasting op de toegevoegde waarde niet inbegrepen in de prijs.  De btw, alsook andere heffingen en lasten en hun wijzigingen zijn steeds te voldoen door de medecontractant van de Vennootschap.

 

Artikel 9.

Behoudens andersluidend beding, worden werkzaamheden door de Vennootschap gefactureerd op maandbasis, overeenkomstig de uitvoering ervan. De facturen van de Vennootschap dienen te worden betaald binnen een termijn van dertig (30) dagen na de factuurdatum.

Enig protest van de facturen van de Vennootschap dient, op straffe van verval, te worden gericht aan de zetel van de Vennootschap binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

Het protest dient per aangetekend schrijven en gemotiveerd te gebeuren zodat de Vennootschap uit het protest kan afleiden wat de reden van het protest is. Elk protest dat niet tijdig, niet per aangetekend schrijven wordt gemeld of niet gemotiveerd is, wordt als niet-geschreven gehouden.

Klachten geven de Klant niet het recht om betaling te weigeren, uit te stellen of sommen in te houden.

 

Artikel 10.

Laattijdige betaling van facturen van de Vennootschap zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling aanleiding  geven tot verwijlinteresten, berekend aan 12% per jaar. De verschuldigde sommen worden ten titel van forfaitair schadebeding verhoogd met 10% met een minimum van 125 euro.

Ingeval van wanbetaling worden alle nog niet-vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar, ook ingeval van inbeslagname of in geval van samenloop van schuldeisers of insolventie van de schuldenaar. Alle eventuele schulden van de Vennootschap ten opzichte van de Klant, ongeacht hun oorsprong of oorzaak, worden van rechtswege gecompenseerd met de schulden van de Klant.

Wanneer de Klant binnen een termijn van tien (10) kalenderdagen na ingebrekestelling door de Vennootschap de vervallen facturen niet heeft voldaan, kan de Vennootschap de uitvoering van de werkzaamheden opschorten, dan wel de bestaande overeenkomst(en) ontbinden zonder tussenkomst van de bevoegde rechtbank.

Ingeval van ontbinding is de Klant een verbrekingsvergoeding verschuldigd  van 25% van de waarde van de offerte bestelling, onverminderd het recht van de Vennootschap om haar werkelijke schade te bewijzen.

 

Artikel 11.

Een uitvoeringstermijn is steeds indicatief en nooit bindend.

Als werkdagen worden niet aanzien: zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen, jaarlijkse vakantiedagen en compensatierustdagen, alsook de dagen waarop weersomstandigheden of de gevolgen daarvan de uitvoering van de werkzaamheden gedurende tenminste vier (4) uur onmogelijk maken of zouden maken.

De indicatieve uitvoeringstermijn is enkel van toepassing op de voorziene werkzaamheden. Indien de Klant bijkomende werken, hetzij gewijzigde werken, hetzij meerwerken zou bestellen, zal de uitvoeringstermijn automatisch worden verlengd in verhouding tot de aard en omvang van de bijkomende werken.

Uitvoering van de werken na de indicatieve uitvoeringstermijn zal aan de Klant onder geen enkel beding recht geven op een schadevergoeding, noch heeft de Klant het recht om de werken te schorsen of de overeenkomst te beëindigen, dan wel (buitengerechtelijk) te ontbinden.

 

Artikel 12.

Indien de Klant of een bevoegde derde de uitvoeringstermijn zou schorsen, zal de Vennootschap, na remediering van de oorzaak van de schorsing van de werkzaamheden, naar eigen inzichten kunnen bepalen wanneer zij de werkzaamheden opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd kan zijn.

Wanneer de Vennootschap door de schorsing rechtstreekse of onrechtstreekse schade zou lijden, zal de Klant deze op eerste verzoek van de Vennootschap moeten vergoeden.

Indien de schorsing meer dan dertig (30) kalenderdagen aanhoudt, kan de Vennootschap zulks beschouwen als de wil van de Klant om de overeenkomst te beëindigen.  

 

Artikel 13.

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte en/of het aanvaarden van de bestelling redelijkerwijze onvoorzienbaar zijn, die onvermijdbaar zijn, die de uitvoering van de overeenkomst in hoofde van de Vennootschap financieel of op eender welke wijze zwaarder of moeilijker maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht.

In dergelijke gevallen kan de Vennootschap niet aansprakelijk gesteld worden en heeft zij het recht om de herziening van de overeenkomst te eisen, minstens zullen partijen hierover in overleg treden.

 Indien dergelijke omstandigheden de Vennootschap zouden dwingen de uitvoering van de werkzaamheden te onderbreken, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die naar mening van de Vennootschap nodig is voor het heropstarten van de uitvoering van de werkzaamheden.

 

Artikel 14.

Elke wijziging in de toestand van de Klant zoals o.m. overlijden, gerechtelijke reorganisatie, faillissement, schuldbemiddeling, ontbinding, fusie en splitsing geeft de Vennootschap het recht om de uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten zonder dat zij kan worden aangesproken tot schadevergoeding, alsook om passende waarborgen (bv. bankwaarborg) te eisen.

De Vennootschap heeft in dergelijk geval ook het recht om ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, ofwel de Klant mede te delen dat de overeenkomst verder kan worden uitgevoerd onder alternatieve voorwaarden.

Indien de Klant deze nieuwe voorwaarden niet zou aanvaarden, heeft de Vennootschap het recht om de overeenkomst(en) buitengerechtelijk te ontbinden zonder dat zij schadevergoeding verschuldigd is aan de Klant. In dergelijk geval zal de Klant alle uitgeschreven facturen onmiddellijk voldoen.

 

Artikel 15.

Als de Klant zichzelf of een derde zou belasten met de uitvoering van het geheel of een gedeelte van de geplande werken, of geheel of gedeeltelijk zou afzien van de uitvoering van die werken, verbindt zij zich ertoe de Vennootschap te vergoeden voor de reeds uitgevoerde werken, de reeds gestelde prestaties, de reeds gemaakte kosten en de reeds aangekochte materialen voor de betrokken werf, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 16.

De Klant is tegenover derden, en inzonderheid tegenover zijn naburen, volledig aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de uitvoering van de werkzaamheden, wanneer de Vennootschap geen enkele tekortkoming kan worden verweten. De Vennootschap dient de Klant onder geen enkel beding te vrijwaren voor aansprakelijkheid uit hoofde van artikel 544 van het (oud) Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 17.

De Klant gaat over tot de oplevering van de werken zodra deze voltooid zijn.

Als de Klant niet zou verschijnen op de voorgestelde datum en zou nalaten aan deze oplevering deel te nemen binnen de vijftien (15) kalenderdagen na hierom schriftelijk verzocht te zijn, wordt de oplevering als verkregen beschouwd vanaf het einde van deze periode van vijftien (15) kalenderdagen.

De oplevering houdt de goedkeuring in door de Klant van de hem afgeleverde werken en sluit ieder verhaal van zijnentwege uit voor zichtbare gebreken.

 

Artikel 18.

Materialen worden door de Vennootschap geleverd EXW, behoudens andersluidend beding.

De aansprakelijkheid van de Vennootschap met betrekking tot materialen is beperkt tot de door de fabrikant gegeven waarborgen en kan de som van de facturen die zijn uitgeschreven met betrekking tot de werf waarop de materialen zijn geleverd voor een periode van zes (6) maanden niet overstijgen.

 

Artikel 19.

De overdracht der risico’s (o.m. verlies door overmacht, o.a. bij diefstal en vandalisme) bedoeld in de artikelen 1788 en 1789 van het (oud) Burgerlijk Wetboek gebeurt in verhouding tot de mate waarin de werken uitgevoerd worden of de materialen, goederen of installaties geïnstalleerd worden.

 

Artikel 20.

Zelfs na hun onroerendmaking blijven de materialen die geleverd werden in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden eigendom van de Vennootschap en is de Klant er slechts de houder van. De Vennootschap kan deze dan ook zonder toestemming van de Klant zonder meer terugnemen.

Het eigendomsvoorbehoud van de Vennootschap zal slechts vervallen en de eigendom van de materialen zal slechts overgaan, wanneer de Klant al haar schulden ten opzichte van de Vennootschap heeft voldaan. In het geval van terugname van de materialen, zullen de reeds betaalde voorschotten  door de Vennootschap ten titel van forfaitaire vergoeding verworven blijven.

 

Artikel 21.

De aanwezige grond die door de Vennootschap wordt uitgegraven, bewerkt of afgevoerd, wordt verondersteld niet verontreinigd te zijn. De Klant zal de Vennootschap ontslaan van en vrijwaren voor elke aansprakelijkheid die het gevolg kan zijn van een gebeurlijke verontreiniging van gronden.  

 

Artikel 22.

De Klant zal garanderen dat zij voor de aanvang der werken over de nodige machtigingen, toelatingen en vergunningen kan beschikken en zal deze voorleggen op eerste verzoek van de Vennootschap.

Tevens zal de Klant spontaan en voor de aanvang der werken de liggingsplannen van alle ondergrondse leidingen en installaties, niet zichtbare obstakels en de aanduiding van de plaatsen waar er een risico is of zou kunnen zijn op beschadiging bezorgen aan de Vennootschap.

 

Artikel 23.

Voor zover als toegelaten door de toepasselijke wet- en regelgeving, heeft de Vennootschap het recht om zich bij de uitvoering van de werkzaamheden te laten vervangen door een derde en zulks zonder voorafgaandelijke toestemming van de Klant.

 

Artikel 24.

Klachten met betrekking tot de conformiteit van geleverde producten en zichtbare gebreken moeten, op straffe van verval, door de Klant gemeld worden per gemotiveerd aangetekend schrijven aan de Vennootschap binnen een termijn van drie (3) kalenderdagen.

Klachten met betrekking tot verborgen gebreken moeten, op straffe van verval, per aangetekend schrijven gemeld worden aan de Vennootschap binnen zeven (7) kalenderdagen, nadat de verborgen gebreken ter kennis van de Klant zijn gekomen of zijn kunnen komen. Het aangetekend schrijven dient op duidelijke wijze de aard en de motivatie van de klacht te beschrijven.

Het indienen van een klacht door de Klant kan onder geen enkele beding aanleiding geven tot het opschorten van de betalingsverplichting in hoofde van de Klant.

De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid in hoofde van WRTA kan het bedrag waarvoor WRTA is verzekerd onder geen enkel beding overschrijden.

In geval van een gegronde klacht is de Vennootschap steeds gerechtigd op een uitvoering in natura. Slechts indien uitvoering in natura onmogelijk zou blijken of de Vennootschap toch zou opteren voor een herstel in natura, zullen de Klant en de Vennootschap in overleg treden omtrent de modaliteiten van dergelijk herstel.

De aansprakelijkheid van de Vennootschap is steeds beperkt tot de som waarvoor de Vennootschap verzekerd is en de verzekeringsmaatschappij heeft bevestigd dekking te zullen verlenen.

 

Artikel 25.

De Klant verbindt er zich toe om de medewerkers en/of zelfstandige dienstverleners van de Vennootschap (of de aan haar verbonden ondernemingen in de zin van artikel 1:20 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen) niet te benaderen, dan wel aan te werven.

In geval van een inbreuk zal zij aan de Vennootschap, automatisch en zonder ingebrekestelling, een forfaitaire en niet-herleidbare schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van één (1) jaar brutoloon van de betrokkene, te vermeerderen met alle opleidingskosten die de Vennootschap heeft geïnvesteerd tot op het ogenblik dat de medewerker uit dienst zou gaan.

 

Artikel 26.

De Vennootschap zal de persoonsgegevens die haar door de Klant zouden worden meegedeeld in het kader van de uitoefening van haar activiteiten en de uitvoering van de overeenkomst(en) te behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en haar privacyverklaring.

De privacyverklaring van de Vennootschap is steeds raadpleegbaar op haar website.

 

Artikel 27.

Voor alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

Op alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen de Vennootschap en de Klant is het intern Belgisch recht van toepassing, met uitdrukkelijke uitsluiting van het Weens Koopverdrag.

 

Bijlage 1 : Lijst van Vennootschappen

 

 1. APK HOLDING nv, KBO 0449.530.662, 3900 Pelt, Haltstraat 50.
 2. APK INFRA nv, KBO 0415.763.576, 3900 Pelt, Haltstraat 50.
 3. APK RECYCLING & TRANSPORT bv, KBO 0808.067.705, 3900 Pelt, Haltstraat 50.
 4. APK WEGENBOUW nv, KBO 0439.280.435, 2440 Geel, Winkelomseheide 217A.
 5. APK DRILLING bv, KBO 0415.591.649, 3294 Diest, Reppelsebaan 59.
 6. APK TELECOM NETWORKSOLUTIONS nv, KBO 0447.441.303, 2390 Malle, Steenovenstraat 2A.
 7. APK CONSTRUCT nv, KBO 0461.003.485, 2390 Malle, Steenovenstraat 2A.
 8. APK INFRA WEST nv, KBO 0427.121.088, 3900 Pelt, Haltstraat 50.
 9. DRION GLIJBOUW nv, KBO 0448.053.589, 3740 Bilzen, Kieleberg 8.
 10. APK GROENAANLEG nv, KBO 0439.643.887, 3740 Bilzen, Kieleberg 8.
 11. CASTERS BETON GENK nv, KBO 0405.624.732, 3600 Genk, Winterbeeklaan 23.
 12. APK SMART SOLUTIONS bv, KBO 0695.634.312, 3900 Pelt, Haltstraat 50.
 13. WEGENBOUW MARTIN nv, KBO 0401.329.481, 3900 Pelt, Lieven Bauwenslaan 6B.
 14. WILLY REYNDERS TUINARCHITECTUUR nv, KBO 0450.151.858, 3580 Beringen, Everselstraat 110.
 15. Q MACHINERY nv, KBO 0424.430.230, 3900 Pelt, Haltstraat 50.
 16. VERFAILLE-LEROY & C° nv, KBO 0425.091.810, 8902 Ieper, Wervikstraat 94.
 17. VERGEBA bv, KBO 0449.258.963, 8902 Ieper, Wervikstraat 96.
 18. K-BORINGEN nv, KBO 0418.859.163, 3500 Hasselt, Paalsteenstraat 36.
 19. LEVAN bv, KBO 0695.492.770, 2830 Willebroek, Grote Bergen 15A.
 20. R.V.D.S. bv, KBO 0506.764.028, 2560 Nijlen, Beenderstraat 16/A.

 

 

Datum van de laatste herziening : 1 december 2021